Эң жакшы клиниканы издөө

Кызматтар, адрестер, толук маалыматы менен клиникалардын анкеталары

Регистратуранын телефондору

Ылайыктуу медициналык мекемени тандап кабыл алууга жазылыңыз

Медициналык мекеме

Сиздин үйгө жакын болгон медициналык мекемени табыңыз

центр лучевой диагностики юрфа - джалал-абад - medik.kg

Центр лучевой диагностики ЮРФА - Джалал-Абад

ЮРФА - Джалал-Абад

 • Диагностикалык кызматтар

   • КТ грудной клетки
    Цена не указана
    КТ аорты
    Цена не указана
    КТ легких
    Цена не указана
    КТ пищевода
    Цена не указана
    КТ сердца
    Цена не указана
   • КТ брюшной полости
    Цена не указана
    КТ желчного пузыря
    Цена не указана
    КТ печени
    Цена не указана
    КТ поджелудочной железы
    Цена не указана
    КТ селезенки
    Цена не указана
   • КТ височных костей
    Цена не указана
    КТ глаза
    Цена не указана
    КТ головного мозга
    Цена не указана
    КТ зубов
    Цена не указана
    КТ придаточных пазух носа
    Цена не указана
    КТ сосудов головного мозга
    Цена не указана
    КТ уха
    Цена не указана
    КТ челюсти
    Цена не указана
    КТ черепа
    Цена не указана
   • КТ гортани
    Цена не указана
    КТ сустава
    Цена не указана
    КТ щитовидной железы
    Цена не указана
   • КТ грудного отдела позвоночника
    Цена не указана
    КТ позвоночника
    Цена не указана
    КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
    Цена не указана
    КТ шейного отдела позвоночника
    Цена не указана
   • КТ коленного сустава
    Цена не указана
    КТ конечностей
    Цена не указана
    КТ костей таза
    Цена не указана
    КТ локтевого сустава
    Цена не указана
    КТ плечевого сустава
    Цена не указана
    КТ руки
    Цена не указана
    КТ стопы или кисти
    Цена не указана
    КТ тазобедренного сустава
    Цена не указана
   • КТ мочевого пузыря
    Цена не указана
    КТ мочевыводящих путей
    Цена не указана
    КТ надпочечников
    Цена не указана
    КТ органов малого таза
    Цена не указана
    КТ почек
    Цена не указана
   • МРТ гипофиза
    Цена не указана
    МРТ глазных орбит
    Цена не указана
    МРТ головного мозга
    Цена не указана
    МРТ придаточных пазух носа
    Цена не указана
    МРТ слюнной железы
    Цена не указана
    МРТ сосудов головного мозга
    Цена не указана
    МРТ турецкого седла
    Цена не указана
   • МРТ голеностопного сустава
    Цена не указана
    МРТ кисти руки
    Цена не указана
    МРТ коленного сустава
    Цена не указана
    МРТ крестцово-подвздошных сочленений
    Цена не указана
    МРТ локтевого сустава
    Цена не указана
    МРТ лучезапястного сустава
    Цена не указана
    МРТ плечевого сустава
    Цена не указана
    МРТ стопы
    Цена не указана
    МРТ тазобедренного сустава
    Цена не указана
   • МРТ горла и гортани
    Цена не указана
    МРТ сосудов шеи
    Цена не указана
    МРТ шейного отдела
    Цена не указана
    МРТ щитовидной железы
    Цена не указана
   • МРТ грудного отдела позвоночника
    Цена не указана
    МРТ копчика
    Цена не указана
    МРТ позвоночника
    Цена не указана
    МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
    Цена не указана
   • МРТ желчного пузыря
    Цена не указана
    МРТ желчных протоков
    Цена не указана
    МРТ органов брюшной полости
    Цена не указана
    МРТ печени
    Цена не указана
    МРТ поджелудочной железы
    Цена не указана
    МРТ селезенки
    Цена не указана
   • МРТ лимфоузлов
    Цена не указана
    МРТ молочных желез
    Цена не указана
    МРТ мошонки
    Цена не указана
    МРТ мягких тканей
    Цена не указана
    МРТ мягких тканей ягодичной области
    Цена не указана
    МРТ сердца
    Цена не указана
   • МРТ матки и яичников
    Цена не указана
    МРТ маточных труб
    Цена не указана
    МРТ мочевого пузыря
    Цена не указана
    МРТ органов малого таза
    Цена не указана
    МРТ простаты
    Цена не указана
    МРТ прямой кишки
    Цена не указана
   • Ирригоскопия
    Цена не указана
    Рентген брюшной полости
    Цена не указана
    Рентген желудка
    Цена не указана
    Рентген кишечника
    Цена не указана
   • Ортопантомограмма
    Цена не указана
    Рентген зубов (прицельный снимок зуба)
    Цена не указана
    Рентген придаточных пазух носа
    Цена не указана
    Рентген турецкого седла
    Цена не указана
    Рентген челюсти
    Цена не указана
    Рентген черепа
    Цена не указана
   • Рентген голеностопного сустава
    Цена не указана
    Рентген коленного сустава
    Цена не указана
    Рентген локтевого сустава
    Цена не указана
    Рентген лучезапястного сустава
    Цена не указана
    Рентген плечевого сустава
    Цена не указана
    Рентген суставов
    Цена не указана
    Рентген тазобедренного сустава
    Цена не указана
   • Рентген грудного отдела позвоночника
    Цена не указана
    Рентген позвоночника
    Цена не указана
    Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника
    Цена не указана
    Рентген шейного отдела позвоночника
    Цена не указана
   • Рентген грудной клетки
    Цена не указана
    Рентген легких
    Цена не указана
    Рентген пищевода
    Цена не указана
    Рентген ребер
    Цена не указана
    Рентген сердца
    Цена не указана
    Флюорография грудной клетки
    Цена не указана
   • Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
    Цена не указана
    Дуплексное сканирование конечностей
    Цена не указана
    Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы
    Цена не указана
    УЗДГ брахиоцефальных сосудов
    Цена не указана
   • Нейросонография
    Цена не указана
    УЗИ глаза
    Цена не указана
    УЗИ головы
    Цена не указана
    УЗИ пазух носа
    Цена не указана
    УЗИ слюнной железы
    Цена не указана
   • Трансректальное УЗИ предстательной железы
    Цена не указана
    УЗИ матки
    Цена не указана
    УЗИ мочевого пузыря
    Цена не указана
    УЗИ органов малого таза
    Цена не указана
    УЗИ предстательной железы (простаты)
    Цена не указана
    УЗИ семенных пузырьков
    Цена не указана
    УЗИ яичников
    Цена не указана
   • УЗИ аорты
    Цена не указана
    УЗИ вен
    Цена не указана
    УЗИ сосудов
    Цена не указана
    УЗИ сосудов головного мозга
    Цена не указана
    УЗИ сосудов конечностей
    Цена не указана
    УЗИ сосудов шеи
    Цена не указана
   • УЗИ брюшной полости
    Цена не указана
    УЗИ грыжи
    Цена не указана
    УЗИ желудка
    Цена не указана
    УЗИ желчного пузыря
    Цена не указана
    УЗИ печени
    Цена не указана
    УЗИ поджелудочной железы
    Цена не указана
    УЗИ селезенки
    Цена не указана
   • УЗИ коленного сустава
    Цена не указана
    УЗИ плечевого сустава
    Цена не указана
    УЗИ суставов
    Цена не указана
    УЗИ тазобедренных суставов
    Цена не указана
   • УЗИ лимфатических узлов
    Цена не указана
    УЗИ молочных желез
    Цена не указана
    УЗИ мягких тканей
    Цена не указана
    УЗИ органов мошонки
    Цена не указана
    УЗИ щитовидной железы
    Цена не указана
   • УЗИ по беременности
    Цена не указана
    УЗИ по беременности 1 триместр
    Цена не указана
    УЗИ по беременности 2 триместр
    Цена не указана
    УЗИ по беременности 3 триместр
    Цена не указана
    УЗИ при беременности 3D
    Цена не указана
    УЗИ при беременности 4D
    Цена не указана
    УЗИ при многоплодной беременности
    Цена не указана
   • Prenetix
    Цена не указана
   • Диагностика адреногенитального синдрома
    Цена не указана
    Диагностика галактоземии
    Цена не указана
    Диагностика муковисцидоза
    Цена не указана
    Диагностика фенилкетонурии
    Цена не указана
   • Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
    Цена не указана
    Тредмил-тесты
    Цена не указана
    УЗИ сердца (ЭХО КГ)
    Цена не указана
    Холтеровское Мониторирование ЭКГ
    Цена не указана
    ЭКГ с нагрузкой
    Цена не указана
    ЭКГ с расшифровкой
    Цена не указана
    Электрокардиография (ЭКГ)
    Цена не указана
  Прайс обновлен Март 31, 2021
 • Дарыгерлер жок

 • Пикирлери жок

  Сиз авторлоштура элексиз

 • Акция менен арзандатуулар жок

⚕️Центр лучевой диагностики ЮРФА - Джалал-Абад жөнүндө суроолор
ЮРФА - Джалал-Абад
Дареги: ул. Бекмамата Осмонова, б/номера (напротив обл. род.дома)

ИШ УБАКТЫСЫ